Schoolregels

Samen met de kinderen hebben we school- en klassenregels afgesproken. Deze worden aan het begin van het nieuwe cursusjaar met de groep besproken en eventueel bijgesteld, ondertekend door de leerlingen en leerkracht en zichtbaar opgehangen in alle groepen. Bovendien hebben we de regel van de week. Deze regel staat dan 3 weken centraal en zal regelmatig met de kinderen besproken worden.

Je niet houden aan de afgesproken regels heeft consequenties voor de betrokkene. Na 2 keer een waarschuwing krijgt hij/zij een brief mee naar huis, die door de ouders ondertekend wordt. De betrokkene krijgt de dag erop een vervangende opdracht, na schooltijd uit te voeren. Bij herhaling worden de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek. Komen we er samen niet uit dan kan dit leiden tot een schorsing.

 

Bezoek dokter/tandarts

Indien uw zoon/dochter naar de dokter of naar de tandarts moet verzoeken wij u deze afspraak zoveel mogelijk buiten de schooltijden om te doen. Spoedgevallen zijn vanzelfsprekend een uitzondering.

 

Kleding

Een onderwerp waarover nog niets is geschreven, is de kleding van onze leerlingen, omdat het juist een stukje eigenheid weergeeft die wij respecteren. Wij willen dan ook beslist niet komen met voorschriften, maar vragen een ieders medewerking om ervoor te zorgen dat onze leerlingen correct gekleed naar school gaan. Ook bij hoge temperaturen. Wij accepteren,uit oogpunt van hygiëne, geen hoofddeksels in welke vorm dan ook in de klas.

 

Pesten

Ondanks alle moeite die wij leveren om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de school als een leuke school ervaren, een veilige school voor iedereen te zijn, kunnen we niet uitsluiten dat er ook op onze school gepest wordt. Wij proberen het pesten zo veel mogelijk te voorkomen en binnen de perken te houden. De school heeft een pestprotocol opgesteld, die in iedere groep aanwezig is en ter inzage ligt voor ouders.

 

Nablijven

Incidenteel kan het gebeuren dat een leerling, een groepje leerlingen of de hele klas iets langer moet blijven. Dit kan zijn voor een gesprek, werk afmaken of iets opruimen. Wanneer dit gebeurt, kunt U altijd bij de leerkracht terecht voor uitleg.

 

Vulpen

In onze school schrijft ieder kind met een vulpen, uitgezonderd de kinderen met problemen in de fijne motoriek. Voor hen is er alternatief schrijfmateriaal aanwezig. Dit om de uniformiteit vast te houden.

Wij vinden het ontwikkelen van een goed handschrift erg belangrijk. Daarom krijgen de kinderen van groep 3 met ingang van dit schooljaar een vulpen van zeer hoge kwaliteit, die een leven lang mee kan gaan. Daar hangt een prijskaartje aan; er moet dus op juiste wijze mee om worden gegaan. Gaat een vulpen door oneigenlijk gebruik stuk, dan moet het kind een nieuwe kopen op school.

 

Douchen

Op onze school is douchen na de gymles verplicht voor de kinderen van groep 4 t/m 8. Het is onderdeel van het schoolprogramma ‘ aanleren van gezond gedrag’ en geldt ook voor de kinderen die aan het eind van de dag gym hebben.

 

Bibliotheek

Wij hebben op school een bibliotheek waaruit de kinderen gedurende het gehele jaar boeken kunnen lezen. Ze mogen de boeken niet mee naar huis nemen, maar krijgen op school voldoende tijd zich in het boek te verdiepen. Tevens komt de bibliobus langs. De leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 mogen hieruit boeken lenen. Wij raden u aan uw kind lid te laten worden van de bibliotheek. Dit is gratis en uw kind kan er van alles vinden.

Hoogezand-Sappemeer