Verlof aanvragen

Onderstaande tekst is integraal van de folder “Buiten de schoolvakantie geen vakantie” overgenomen. Op grond van de Leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen vakantie worden verleend. Als u verlof op wilt nemen buiten de reguliere schoolvakanties, moet u dit voorleggen aan de directeur van de school van uw kind. De directeur of de leerplichtambtenaar is degene die toestemming geeft voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakantie. Op de scholen zijn hiervoor verlofformulieren verkrijgbaar. Vaak staat informatie over een aanvraag voor verlof vermeld in de schoolgids. Uw kind ontvangt deze gids aan het begin van het cursusjaar van de school. Wettelijk is het niet toegestaan leerlingen vrij te geven buiten de schoolvakanties.

 

Ongeoorloofd verzuim.

De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar ongeoorloofd verzuim door te geven. Tegen ouders van kinderen tot 12 jaar die zonder toestemming hun kinderen van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen onder meer een flinke geldboete opleggen. Zijn de kinderen 12 jaar of ouder, dan kunnen zowel de ouders als het kind aangesproken worden. Ook kan alleen het kind worden gestraft.

 

Wanneer extra verlof?

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties thuis wilt houden. Hier volgen enkele van deze omstandigheden:

Ziekte.

In de eerste plaats valt te denken aan ziekte van uw kind. Als uw kind ziek is, moet u de directeur van de school zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Vakantieverlof.

In de tweede plaats is verlof aanvragen mogelijk vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. U moet dan denken aan beroepen in de agrarische- en horecasector. De leerling kan in dit geval alleen buiten de schoolvakanties met zijn of haar ouder(s) / verzorger(s) op vakantie gaan. Bij de aanvraag dient u een werkgeversverklaring te overhandigen. Deze zal moeten aantonen dat de extra vakantie om bovengenoemde reden wordt aangevraagd. Het niet gezamenlijk op vakantie kunnen, geldt voor alle vakanties (van 14 dagen of langer) in dat schooljaar en niet alleen tijdens de zomervakantie.

Let op!

Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Geen redenen voor vakantieverlof zijn:

• Goedkope vakantiemogelijkheden;

• Door anderen betaalde vakanties;

• Meerdere jaren niet op vakantie zijn geweest;

• Ontlopen van verkeersdrukte;

• Een aangeboden reis i.v.m. het vieren van een jubileum.

 

Verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Dit verlof kan worden verleend:

• Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het nakomen van een medische

afspraak voor zover dit niet buiten de lesuren kan: voor de duur van de verplichting;

• Voor verhuizing: ten hoogste 1 dag;

• Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste tot en met de derde graad

voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van het feit of het huwelijk in of buiten de woonplaats van

de leerling wordt gesloten;

• Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: duur in overleg met de

directeur van de school of de leerplichtambtenaar;

• Bij overlijden van bloed- of aanverwanten:

1. in de eerste graad (schoon)ouders, (schoon)zoons en (schoon)dochters: ten hoogste

4 dagen;

2. in de tweede graad (bijvoorbeeld opa’s, oma’s) : ten hoogste 2 dagen

3. in de derde of vierde graad (bijvoorbeeld: overgrootouders, neef, oom): ten hoogste

1 dag;

• Bij het 25 en 40-jarig ambtsjubileum en het 12 ½ , 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders

of grootouders: 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk van het feit of het jubileum in of buiten de

woonplaats wordt gehouden;

• Gezinsuitbreiding: ten hoogste 1 dag.

 

Overige gewichtige omstandigheden:

(Omstandigheden buiten de wil van de ouder/verzorger en jongere gelegen.)

• Geldt alleen in bijzondere gevallen.  Dit is ter beoordeling van de directeur of de leerplichtambtenaar.

B.v.: wintersport is geen gewichtige omstandigheid.

• In voorkomende gevallen dient hierbij een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker te

worden overlegd, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is.

 

Als uw aanvraag om verlof wegens gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont, de beslissing. Overigens moet de aanvraag wel bij de directeur van de school worden ingediend.

 

Religieuze feest- en gedenkdagen.

De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichtingen vervult.

De ouders moeten dit uiterlijk twee dagen van tevoren aan de directeur van de school laten weten.

Voorbeelden:    voor Hindoes   : het Divali- en het Holifeest;

voor Moslims   : het Offer- en Suikerfeest;

voor Joden      : het Joods Nieuwjaar; de Grote Verzoendag, Loofhutten-,  Slot-, Paas-

en het Wekenfeest.

Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt 1 dag per feest.

 

Niet eens met de beslissing?

Tegen de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u binnen zes weken na toezending of uitreiking van de beslissing, bezwaar maken. Op elke beschikking die wordt afgegeven staat de bezwaar- en beroepsprocedure vermeld.

 

Leerplichtwet.

De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van kinderen. Daarom heeft zij een wet ontwikkeld, namelijk de “Leerplichtwet 1969”. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van deze wet. In de Leerplichtwet staat dat het de taak van ouder(s)/verzorger(s) is ervoor te zorgen dat uw kind elke dag naar school gaat.

 

Verlof.

Bij ouder(s)/verzorger(s) bestaan regelmatig onduidelijkheden over het opnemen van verlof. Voordat u een aanvraag voor verlof in wilt dienen bij de directeur van de school waar uw kind onderwijs volgt, is het raadzaam deze folder door te lezen.

Vragen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de directie van de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van de gemeente in uw woonplaats.

Gemeente Hoogezand-Sappemeer;

Mevrouw A.G.J. Benes / De heer R. Munning

Gorecht-Oost 157, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Bezoekadres : Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand.

Postadres : Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

www.hoogezand-sappemeer.nl

Telefoon (0598) 37 37 37

Hoogezand-Sappemeer