Ontwikkelingsgericht onderwijs

Schatkist kleuters
Het onderwijs in de groepen 1/2 valt te typeren als programmagericht. Er wordt gebruik gemaakt van ‘Schatkist’.

‘Schatkist’ maakt het mogelijk die activiteiten te kiezen die bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind passen. Er wordt gebruik gemaakt van ankers en routines. De ankers hebben een vaste opbouw, nl. kennismaking, ankerverhaal, ankerpunten en tot slot afronding. In ‘Schatkist’ worden 5 leerlijnen onderscheiden:

1. mondelinge taalontwikkeling;
2. woordenschatontwikkeling;
3. beginnende geletterdheid;
4. beginnende gecijferdheid;
5. sociaal emotionele ontwikkeling.

Door in ons onderwijsaanbod telkens een klein stapje boven het ontwikkelingsniveau van het kind te gaan zitten, wordt het uitgedaagd de wereld om hem heen verder te verkennen.

In de onderbouw wordt op beide locaties (gr. 1/2) gewerkt in heterogene groepen. Dit houdt in dat er meerdere leeftijdsgroepen binnen één lokaal zijn. De voordelen hiervan zijn:

  1. De sociale rol van elk kind wisselt voortdurend;
  2. Door wisseling van groepen gaat het kind nieuwe relaties aan.
  3. Door jongere kinderen binnen dit systeem met oudsten te leren samenwerken, kunnen de oudsten een groter gevoel van eigen waarde krijgen.
  4. De onderlinge verantwoordelijkheid is groter;
  5. De ontwikkeling gaat sneller door het zien van goede voorbeelden, samenwerking en het elkaar helpen.

Adaptief onderwijs
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van adaptief onderwijs. De school stemt het onderwijs niet af op het gemiddelde kind, maar speelt in op de verschillen die er zijn tussen kinderen. Het uitgangspunt van adaptief onderwijs is dat het onderwijs zich aanpast aan de behoeften en de mogelijkheden van het kind.

Ook wordt er in de groepen 4 t/m 8 gewerkt met groepsplannen. Een groepsplan is een plan dat wordt gemaakt op maximaal 3 niveaus. De leerkracht kan op deze manier op drie niveaus instructie geven. De extra of verlengde instructie vindt plaats aan de instructietafel. De leerkracht plant de instructies in tijdens zijn/haar programma. Op deze manier komen we tegemoet aan de verschillen tussen de leerlingen.

Leerstofaanbod en werkvormen
De Theo Thijssenschool valt te typeren als een school die mede door het ideaal van de zelfstandige leerling zich richt op de veelzijdige ontplooiing van de talenten van de leerlingen die haar zijn toevertrouwd. Dat wil zeggen dat naast het verwerven van kennis, ook sociale, emotionele en creatieve vaardigheden gestimuleerd dienen te worden. Wij willen een school zonder drempels zijn, waar onze leerlingen, hun ouders en verzorgers zich thuis voelen. Een school waar normen en waarden hoog in het vaandel staan en zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfinitiatief, zelfverantwoordelijkheid, samenwerking, betrokkenheid en veiligheid belangrijke uitgangspunten vormen. Het totale schoolklimaat is hierop gericht.

 

 

Hoogezand-Sappemeer