Leerstofaanbod en werkvormen

De Theo Thijssenschool valt te typeren als een school die mede door het ideaal van de zelfstandige leerling zich richt op de veelzijdige ontplooiing van de talenten van de leerlingen die haar zijn toevertrouwd. Dat wil zeggen dat naast het verwerven van kennis, ook sociale, emotionele en creatieve vaardigheden gestimuleerd dienen te worden. Wij willen een school zonder drempels zijn, waar onze leerlingen, hun ouders en verzorgers zich thuis voelen. Een school waar normen en waarden hoog in het vaandel staan en zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfinitiatief, zelfverantwoordelijkheid, samenwerking, betrokkenheid en veiligheid belangrijke uitgangspunten vormen. Het totale schoolklimaat is hierop gericht.

De werkvormen
Om inhoud te geven aan onze visie hanteert de school een aantal vaste werkvormen die schoolbreed zijn ingevoerd:

Thematisch werken
Voor het werken in thema’s beschikt de school over een aantal methoden. In de groepen 1/2 wordt o.a. Gebruik gemaakt van ‘Schatkist’, ‘Bas’. In de andere groepen worden de methoden gebruikt als bronnenboek, d.w.z. dat de leerkrachten de onderwerpen en een deel van de inhoud voor hun lessen eruit halen. De inhoud wordt aangevuld met de inbreng van de leerlingen. Een voordeel van op deze manier te werken is dat:

  1. Leerlingen een actieve leerhouding aannemen.
  2. Actief bezig zijn.
  3. Initiatieven nemen.
  4. Leer-,onderzoeksvragen opstellen.
  5. Leerlingen met elkaar samenwerken.
  6. Het leerrendement beduidend hoger ligt.
  7. Het onderwijs veel aantrekkelijker wordt. 

De inloop
In alle groepen mogen de leerlingen tussen 8.20 en 8.30 uur binnenkomen. Niet eerder. Om 8.30 uur moet iedereen binnen zijn. We noemen dit de ‘Inloop’. De leerlingen beginnen dan direct met spelen of werken, al naar gelang de keuze die zij zelfstandig maken. De bedoeling van de inloop voor de leerlingen is:

○  aanmoedigen van de zelfstandigheid;
○  het durven nemen van initiatieven;
○  stimuleren van sociale vaardigheden, overleggen, samenwerken;
○  leerkracht onafhankelijk werken.

Portfolio’s
Een portfolio is een map waarin elke leerling zijn door zichzelf gekozen werk bewaard. Het werk dat een leerling heeft gekozen is voorzien van een reflectie. Een reflectie geeft aan dat de leerling heeft nagedacht over zijn werk. Een reflectie kan beknopt of uitgebreid, door de leerkracht of door zichzelf geschreven zijn. Het bovenstaande is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Na verloop van tijd wordt van de leerlingen verwacht dat zij een presentatie geven over zichzelf aan medeleerlingen, in een groepje of aan de hele groep.  Door het gebruik van portfolio’s binnen onze school hopen wij dat onze leerlingen:

○  zich bewust worden van hun werk.
○  zelfvertrouwen krijgen.
○  gevoel krijgen van eigenwaarde.
○  zich veilig voelen.
○  zich geaccepteerd weten te voelen door hun medeleerlingen.
○  begrip krijgen van/ voor hun medeleerlingen.
○  in staat zijn sturing te geven aan hun eigen leerproces, waardoor de betrokkenheid toeneemt.

De rol van de portfolio zal door het veranderende onderwijs gaan veranderen.

Coöperatief leren
Coöperatief leren is een onderwijs leersituatie waarin de leerlingen in kleine groepen op een gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel. De leerlingen die samenwerken zijn niet alleen gericht op hun eigen leren maar ook op dat van hun groepsgenoten. Leerlingen leren met elkaar en van elkaar.

Circuit / Carrouselmodel
Leerlingen komen onze school binnen met een verschil in ontwikkeling. De leerkrachten proberen in hun onderwijs aansluiting te vinden bij die ontwikkeling. Onze kleuterleidsters hanteren al jaren de werkvormen (hoeken) die volgens ons daaraan het beste tegemoet komen. Ook in de overige groepen hebben wij nu werkvormen ingevoerd, die daar heel veel op lijken en die ons in staat stellen aan de verschillen tussen leerlingen zoveel mogelijk tegemoet te komen.

In groep 3 wordt op de dinsdag- en donderdagmorgen het circuitmodel, als vorm van zelfstandig werken toegepast. In de 5 onderdelen die in het circuit zijn gestopt zitten verplichte- en keuze opdrachten. Door het zelfstandig werken van onze leerlingen aan de opdrachten, kan de leerkracht zowel leerlingen die er wat meer moeite mee hebben als leerlingen die meer aan kunnen uitstekend begeleiden.

In de groepen 4 t/m 8 wordt het carrouselmodel toegepast. In het carrouselmodel worden opdrachten verwerkt uit 5 vakgebieden. De werkwijze is verder gelijk, wat de continuïteit binnen onze school waarborgt.

Naast het willen werken aan de zelfstandige leerling, is het ook belangrijk dat de leerling iets leert op onze school en dat hij die kennis voor een groot deel zelf verwerft. Wij bieden hiertoe, zoals U hebt kunnen lezen, vele mogelijkheden.

Burgerschap/HVO
Sinds februari 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming is een apart vak maar komt in meerdere leergebieden aan de orde. Burgerschap omvat de gebieden: democratie, participatie en identiteit. Burgerschapsvorming houdt in dat onze leerlingen worden voorbereid op samenleven en op participatie in de samenleving.                                                                                                   

De Theo Thijssenschool is een openbare school die de taak heeft zich niet passief, maar actief pluriform op te stellen om op deze wijze:

* Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van die waarden. De stichting HVO verzorgt, namens het Humanistisch Verbond, dit vormende vak met zijn docenten onder de naam Humanistisch Vormingsonderwijs en levensbeschouwing. In HVO kunnen de wereldreligies aan de orde komen om de overeenkomsten en verschillen met het humanisme te verduidelijken en tevens met het doel door de verworven kennis voorwaarden te scheppen voor vreedzaam samenleven. HVO zou ook kunnen worden aangeduid met de term sociale levenskunde.

Leerlingenraad
Om onze leerlingen nog meer bij de school te betrekken, meer naar onze leerlingen te luisteren, is er in het schooljaar 2007/2008 een leerlingenraad opgericht. Elk jaar wordt er weer een nieuwe raad gekozen door de leerlingen. Op deze manier ervaren onze kinderen de werking van een democratie.

Sociale vaardigheden
De Theo Thijssenschool besteedt gericht aandacht aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van haar leerlingen. Doel is een prettig schoolklimaat te bevorderen en leerlingen de nodige sociale bagage mee te geven, een goede basis voor deelname aan de maatschappij. Wij gebruiken hiervoor het instrument SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst).

Handvaardigheid / techniek
De creatieve middagen voor de midden- en bovenbouw zullen aantrekkelijker gemaakt worden d.m.v. het opstarten van het onderdeel techniek. Tijdens deze lessen helpen ook ouders mee. Ook iets voor U? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.

Kunst- en cultuureducatie
Kunst- en cultuureducatie gaat een onderdeel vormen van het vak Wereldoriëntatie. De leerstof zal in thema’s worden aangeboden, waarin kinderen veel vrijheid krijgen hun eigen leervragen te stellen, te onderzoeken en te beantwoorden.

Samenvatting
De Theo Thijssenschool valt te typeren als een school die mede door het ideaal van de zelfstandige leerling zich richt op de veelzijdige ontplooiing van de talenten van de leerlingen die haar zijn toevertrouwd.

Dat wil zeggen dat naast het verwerven van kennis, ook sociale, emotionele en creatieve vaardigheden gestimuleerd dienen te worden.

Wij willen een school zonder drempels zijn, waar onze leerlingen, hun ouders en verzorgers zich thuis voelen. Een school waar normen en waarden hoog in het vaandel staan en zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfinitiatief, zelfverantwoordelijkheid, samenwerking, betrokkenheid en veiligheid belangrijke uitgangspunten vormen.

Het totale schoolklimaat is hierop gericht.

Hoogezand-Sappemeer