De ouderrraad en de medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op 1 februari 1982 is de wet medezeggenschap in het onderwijs in werking getreden. Voor  de basisschool betekent dit, dat deze wet de medezeggenschap voor ouders en leerkrachten regelt. Op onze school bestaat de raad uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De directie adviseert de raad. De medezeggenschapsraad mag advies uitbrengen aan het bevoegd gezag over een groot aantal zaken zoals:
·         het beleid t.a.v. het personeel;
·         het beleid t.a.v. de materiële exploitatie van de school;
·         het beleid t.a.v. de regeling van de vakanties.
De vergaderingen van de MR zijn vrij toegankelijk. De vergaderdata worden in het weekbericht bekend gemaakt. Heeft u zelf punten waarvan u denkt dat de MR hier iets mee moet doen, dan kunt u dit aangeven bij een van de leden. U krijgt dan persoonlijk bericht wanneer uw punt op de agenda komt.

GMR
In het schooljaar 2008-2009 is binnen onze gemeente een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad gaan functioneren.
In deze GMR zijn alle openbare scholen vertegenwoordigd door zowel een ouderlid als een personeelslid. Deze leden zijn afkomstig uit de medezeggenschapsraden van elke school.
Onze school wordt vertegenwoordigd door Cor de Haan en José Hooijer.
De belangrijkste taak van de GMR zal ongetwijfeld zijn het overleggen met het bestuur.

De ouderraad
Naast de medezeggenschapsraad is er ook nog een ouderraad. Deze raad bestaat uit 9 ouders, geassisteerd door twee personeelsleden. De ouderraad houdt zich met name bezig met de organisatie van vieringen en feesten.
Het Sinterklaasfeest, het midzomeravondfeest, maar ook het feestelijke afscheid van groep 8 worden door de ouderraad mee voorbereid en uitgevoerd.
In het voorjaar regelt de ouderraad de feestelijke ouderavonden. Voor het organiseren van dit alles is natuurlijk geld nodig. Daarvoor doet de ouderraad een beroep op u als ouder. U krijgt dan een brief met het verzoek uw bijdrage te willen storten in het schoolfonds. Wat betaalt de ouderraad van het schoolfondsgeld?
·         een gedeelte van de kosten van de schoolkrant.
·         eventuele tekorten op schoolreizen en kampen. Bij moeilijke huiselijke omstandigheden kan het voorkomen dat een kind niet genoeg kan sparen voor zijn schoolreis. Ook in deze gevallen voorziet het schoolfonds.
·         kosten van sportwedstrijden (ook de schaatswedstrijden).
·         het Sinterklaasfeest.
·         het aanschaffen van hoogst noodzakelijke voorwerpen e.d. welke op andere wijze moeilijk te verkrijgen zijn. bijv. videocamera.
·         kosten verbonden aan ouderavonden en klassenavonden.
·         de kosten verbonden aan het fluorspoelen.
·         de verzekering voor alle leerlingen.

Voor dit alles betaalt u € 20,–

Het schoolfonds heeft een vrijwillig karakter, maar uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Wij twijfelen er niet aan dat het ook dit jaar weer een succes zal worden.

Hoogezand-Sappemeer