Externe relaties

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is in ons land het passend onderwijs van start gegaan. Vanaf deze datum houdt het samenwerkingsverband (2010) van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer/Slochteren op te bestaan en worden zij onderdeel van een groter samenwerkingsverband PO 2010 20.01. Passend onderwijs vervangt het oude systeem van leerling gebonden financiering en indicatiestelling (de zgn. rugzakleerlingen). De samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. De schoolbesturen hebben nu zorgplicht t.o.v. de hun toevertrouwde leerlingen. Kinderen met leer- en gedragsproblemen worden zoveel mogelijk opgevangen binnen de basisschool. De belangrijkste taak hierbij is dat een school beschikt over een ondersteuningsplan (SOP), waarin staat op welke manier de leerlingen een passende plek op de school krijgen. Het schoolprofiel kunt u vinden op onze website. Wij proberen in eerste instantie te voldoen aan de wettelijk verplichte basisondersteuning.

De procedure voor toelating van leerlingen is op bestuursniveau vastgesteld. De zorgvarianten van het samenwerkingsverband zijn o.a: – Ambulante begeleiding, specialistische adviezen aan de groepsleerkracht en interne begeleider – Schoolmaatschappelijk werk – Gespecialiseerd onderzoek – Plaatsing in de basisschool met passend profiel – Plaatsing in de speciale school voor basisonderwijs

 Begeleidende hulpinstanties
Vele instanties en organisaties werken mee aan een zo optimaal mogelijke begeleiding van de schoolkinderen. Hier enkele van de belangrijkste, die direct bij het dagelijkse schoolgebeuren zijn betrokken.

Schoolbegeleidingsdienst Cedin Groningen.
Adres:        Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten.
Telefoon: 088 0200 300
e-mail:        info@cedin.nl
Taken van het Cedin Groningen:
–  Signaleren van leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden.
–  Het aangeven van de oorzaken hiervan en het opstellen van een behandelingsplan(clb).
–  Het coachen van leerkrachten bij het uitvoeren van het behandelingsplan.
–  Deskundigheidsbevordering van het team (systeembegeleiding).
–  Ondersteuning bij ingezette ontwikkelingen (systeembegeleiding).

Jeugdgezondheidszorg
Zorg voor Jeugd Groningen registreert signalen van belemmerde omstandigheden voor kinderen en jongeren bij opvoeden en opgroeien. Het systeem wordt ook wel aangeduid als Verwijsindex risicojongeren. Het zorgt ervoor dat mogelijke hulpverlening aan een kind of gezin, soms door meerdere organisaties, goed op elkaar is afgestemd. Op de website www.zorgvoorjeugd.nu  kunt u zien welke instellingen binnen de gemeente op het systeem zijn aangesloten. Voordelen van dit systeem:
Vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen en jongeren;
Betere samenwerking tussen de instellingen die hulp bieden;
Één organisatie die verantwoordelijk is voor de zorg.

Hulpverleningsdienst Groningen
Postbus 584, 9700 AN Groningen
Bezoekadressen: Hanzeplein 120, Groningen.                                                                                                                           tel: 050-3674000
Lenie Brinkman, sociaal verpleegkundige.

Indien nodig kunt u met haar een afspraak maken. tel: 06-52098169

Vertrouwenspersoon
Postbus 10048,
8000 GA Zwolle.
Tel. 038-4695400

Inspectie
De controle op het onderwijs berust bij de inspectie van het basisonderwijs. Voor vragen over onderwijs van welke aard dan ook kunt u daar terecht.
Adres:
Inspectie van het onderwijs                                                                                          info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefoon:0900-1113111 (lokaal tarief).

Hoogezand-Sappemeer